Nikosian evankelisen seurakunnan kirkko

Evankelinen seurakunta Kypros Nikosia